Mydlidědek s.r.o., Minoritská 476/12, 60200 Brno, IČ: 29354137, DIČ: CZ 29354137

TELEFON: 606 402 636
E-MAIL: info@mydlidedek.cz
Web: http://www.mydlidedek.cz
Provozovna a korespondenční adresa: Mydlidědek s.r.o., Lažánky 204, 67801 Blansko

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi firmou Mydlidědek s.r.o., Minoritská 476/12, 60200 Brno, IČ: 29354137, DIČ: CZ 29354137 (dále jen prodávající) jako prodávajícím a kupujícím, jakož i na objednávky a potvrzení objednávek. Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami uzavřením kupní smlouvy nebo doručením (předáním) objednávky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek, pouze dohodnou-li se tak smluvní strany písemně.

2. ZPŮSOB PRODEJE A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Není-li dohodnuto jinak, prodávající realizuje prodej a dodání zboží objednaného elektronicky takto:

a) prodej zboží s hotovostní úhradou kupní ceny,

b) prodej zboží s úhradou prostřednictvím platebního příkazu.

Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání veřejnému dopravci nebo kupujícímu nebo osobě jím pověřené.

Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy (objednávky) budou považovány za novou objednávku. V případě její akceptace prodávajícím se na takto uzavřenou smlouvu hledí jako na smlouvu novou se všemi důsledky z toho plynoucími.

Nastanou-li po uzavření smlouvy okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které prodávajícímu brání včas kupujícímu dodat zakoupené zboží, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo i od smlouvy odstoupit. V prvně uvedeném případě je prodávající povinen o prodloužení dodací lhůty kupujícího informovat. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které prodávajícímu dočasně nebo dlouhodobě brání v plnění smluvních povinností a nemohou být prodávajícím odvráceny. Prokáže-li prodávající, že nemohl ani při vynaložení veškeré péče řádného hospodáře zabránit prodloužení dodací lhůty zákazníkem objednaného zboží, není odpovědný za školu, která tímto prodloužením zákazníkovi vznikne.

Místem plnění je místo převzetí zboží. Všechna rizika a nebezpečí škody za zboží přecházejí na kupujícího okamžikem předání zboží. Jestliže je místo plnění odlišné od sídla společnosti nebo její provozovny a zboží je zákazníkovi třeba dodávat prostřednictvím třetí osoby (dopravce, pošty apod.) přechází předáním takového zboží třetí osobě rizika a nebezpečí škody na zboží na tuto osobu. Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití, skladování a další manipulaci se zbožím.Instrukce týkající se specifikace zásilky, dopravních agentů, typu dopravy, balení, označení apod. jsou součástí smlouvy. Pokud tomu tak není, stanou se pro prodávajícího závaznými jenom tehdy, když budou potvrzeny písemnou formou. V případě, že není dosažena dohoda o uvedených instrukcích, prodávající odešle zásilku způsobem běžným v zemi jeho sídla. V tomto případě nenese prodávající žádnou odpovědnost za ztráty kupujícího způsobené takovouto přepravou.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši, je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

3. CENA ZBOŽÍ

Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, ceny prodávajícího jsou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění, cla a všechny ostatní poplatky. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím, jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Za předpokladu, že cena byla dohodnuta mezi smluvními stranami vzhledem k dopravním, pojistným nebo jiným sazbám, celním nebo jiným poplatkům v době uzavření smlouvy, a tyto sazby jsou následně změněny, prodávající si vyhrazuje právo upravit svoje ceny zboží způsobem tomu odpovídajícím.

4. PLACENÍ

Podkladem pro platbu je prodávajícím určený doklad nebo obchodní faktura vystavená prodávajícím.

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na obchodní faktuře prodávajícího nebo na dokladu jím určeném.

Platba je považována za uskutečněnou, pokud je kupní cena v plném rozsahu, včetně ostatních vedlejších plateb (bankovní poplatky, poštovné, transakční poplatky, apod.) uhrazena kupujícím v hotovosti nebo připsána na účet prodávajícího u jeho banky.

Platbu kupní ceny, včetně vedlejších plateb není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, započítat nebo jakkoli jinak zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu, bez jeho výslovného písemného souhlasu.V případě prodlení kupujícího placením kupní ceny za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu zákonný úrok z prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou kupní ceny nebo vedlejších plateb.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní řádně své platební povinnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. KVALITA

Práva a povinnosti plynoucí kupujícímu, stejně jako způsob uplatnění těchto práv a způsob vyřízení řádně uplatněné reklamace se řídí reklamačním řádem, který je uveden za těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Byla-li kupní smlouva uzavřena výhradně za použití alespoň jednoho komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné přítomnosti stran (prostředek komunikace na dálku), nebo byla-li sjednána mimo prostor obvyklý pro prodávání prodávajícího, může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu nebo číslo smlouvy (prodejního dokladu), bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení nebo poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, nebo u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku zboží služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávek novin a časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy:

  • Adresát: Mydlidědek s.r.o., Lažánky 204, 67801 Blansko, IČ: 29354137, DIČ: CZ
  • Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  • Datum objednání (*) / datum obdržení (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele / spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum
  • (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje z kupní smlouvy, karty požadavků, z prostředků komunikace na dálku nebo jiným způsobem zákonně získané mohou být ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, shromažďovány prodávajícím jako správcem, který je bude zpracovávat pouze v rozsahu poskytnutém kupujícím, a to zejména pro účely nabízení obchodu subjektům údajů (zákazníkům). Shromážděné a zpracované údaje budou sloužit výlučně pro potřebu prodávajícího. Poskytnutí požadovaných osobních údajů je dobrovolné a kupující tímto dává k jejich zpracování prodávajícím svůj souhlas. Současně kupující výslovně prohlašuje, že byl poučen o právech a povinnostech, které se zpracováním osobních údajů souvisí dle zákona č. 101/2000 Sb. (zejména o právu požadovat informace o tom, jaké informace jsou o nich evidovány, právo svůj souhlas kdykoliv odvolat). Podle §21 citovaného zákona každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel prování zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údaj´ů právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se na Úřad může subjekt údajů obrátit přímo. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas s přiřazováním dalších osobních údajů, které byly získány legálním způsobem, k osobním údajům získaných z této kupní smlouvy. Současně dává kupující souhlas prodávajícímu s poskytnutím osobních údajů třetím osobám, avšak pouze za účelem nabízení obchodu a služeb v souvislosti s obchodní činností prodávajícího.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. DALŠÍ USTANOVENÍ

Ve všech stanovených případech, kdy je kupující oprávněn doručit zakoupené zboží prodávajícímu z důvodů opravy, výměny, odstoupení od smlouvy apod. si prodávající vyhrazuje právo toto zboží nepřevzít, bude-li zasláno na dobírku.

Prodávající má právo v případě dodání nebo výměny zboží dodat kupujícímu i bez jeho souhlasu zboží stejného druhu a značky, s vylepšeným typem modelu.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavřením smlouvy kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a tyto přijímá.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, platí ustanovení obecně platných právních předpisů.V případě stane-li se některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek vzhledem k platnému právnímu řádu nebo jeho změnám neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší těmto Všeobecným obchodním podmínkám nebo není-li takovéto ustanovení, použije se způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

U gramatických chyb, které by mohly nebo měnily smysl ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, kupních smluv, návodů apod., se použije toto ustanovení přiměřeně.

Brno 1.1.2017